Kleio
Calliope
Erato
Melpomene
Thaleia
Terpsichore
Urania
Euterpe
Polyhymnia
Hecate leading through the night